Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28458
Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπι-
κός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».
ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση πε-
ριστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων,
Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονη-
πιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προ-
ώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός
Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 178) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 39.
2. Τον ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδο-
μάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 30).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄168).
9. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
10. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 –
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
13. Τις υπό στοιχεία 36382 ΕΞ/17.03.2022 και 36402
ΕΞ/17.03.2022 αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συ-
ντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικο-
νομικών.
14. Την υπ’ αρ. 26652/18.03.2022 εισηγητική έκθεση
οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την περ. ε’ της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 88).
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 41.282.000 ευρώ
εις βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το σύνολο της οποίας
καλύπτεται από πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, αποφασίζουμε:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
24 Μαρτίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1427
14497
14498 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1427/24.03.2022
Άρθρο 1
Αντικείμενο και γενικοί όροι
1. Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύεται το περι-
εχόμενο και οι όροι της χωρικής και χρονικής υλοποί-
ησης της υλοποίησης του πιλοτικού Προγράμματος
Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία (στο εξής
«Πρόγραμμα»), καθορίζονται οι αναγκαίες διαδικασίες
και ρυθμίζονται τα συναφή ειδικά, τεχνικά και λεπτομε-
ρειακά θέματα.
2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν αποστερεί τον
Αποδέκτη από την απόλαυση οποιουδήποτε δικαιώ-
ματος ή ωφελήματος που απονέμεται κατά τον νόμο
σε αυτόν.
Άρθρο 2
Προσωπική Βοήθεια
1. Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του
Αποδέκτη από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή
κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση
της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή
του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων ανα-
γκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις
ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς
ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής,
όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία
και σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην
κοινωνική ζωή.
2. Συνίσταται στην από κοινού με τον Αποδέκτη δρα-
στηριότητα του Προσωπικού Βοηθού εντός του χώρου
της οικίας του Αποδέκτη και έξω από αυτόν, σύμφωνα με
τις οδηγίες και υποδείξεις αυτού, ή κατά περίπτωση του
Εκπροσώπου του, και περιλαμβάνει την παροχή κατάλ-
ληλης υποστήριξης στον Αποδέκτη κατά το βαθμό που
αυτή απαιτείται ως αποτέλεσμα της αναπηρίας και της
έκπτωσης λειτουργικότητας που αυτή επιφέρει.
3. Δεν περιλαμβάνονται στην Προσωπική Βοήθεια:
(α) ιατρικές, νοσηλευτικές, θεραπευτικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες φυσικής αποκατάστασης, (β) εκπαιδευτικές
υπηρεσίες και Παράλληλη Στήριξη κατά την έννοια του ν.
3699/2008 (Α’ 199), (γ) υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται
συγκεκριμένη ειδικότητα ή άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος, ακόμα και εάν τυγχάνει να διαθέτει τέτοια άδεια ο
Προσωπικός Βοηθός, (δ) υποβοήθηση σε σεξουαλική
λειτουργία ή σεξουαλική δραστηριότητα, (ε) αποκλει-
στικές υπηρεσίες οικιακού βοηθού, (στ) οποιαδήποτε
παράνομη ενέργεια.
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. «Υποψήφιος Προσωπικός Βοηθός» είναι το φυσικό
πρόσωπο που υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στο Μη-
τρώο Προσωπικών Βοηθών.
2. «Προσωπικός Βοηθός» είναι το φυσικό πρόσωπο
που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών.
3. «Δικαιούχος Προσωπικός Βοηθός» είναι το φυσικό
πρόσωπο που έχει επιλεγεί από Αποδέκτη ή, κατά περί-
πτωση, τον Εκπρόσωπό του για την παροχή Προσωπικής
Βοήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. «Αιτών Ωφελούμενος» είναι το φυσικό πρόσωπο
στο όνομα του οποίου υποβάλλεται αίτηση για να λάβει
Προσωπική Βοήθεια.
5. «Επιλέξιμος Ωφελούμενος» είναι ο Αιτών Ωφελού-
μενος που πληροί τα κριτήρια της παρούσας, προκει-
μένου να μπορεί να αξιολογηθεί από Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.
6. «Αξιολογούμενος» είναι εκείνος ο Επιλέξιμος Ωφε-
λούμενος για τον οποίο Ειδική Επιτροπή θα εκδώσει
απόφαση.
7. «Αποδέκτης» ή «Ωφελούμενος» είναι το άτομο με
αναπηρία, για το οποίο έχει κριθεί ότι εμπίπτει σε μία
από τις επιλέξιμες κατηγορίες για την παροχή Προσω-
πικού Βοηθού.
8. «Εκπρόσωπος» είναι (α) ο δικαστικός συμπαραστά-
της του ατόμου με αναπηρία, (β) ο γονέας ή ο Ανάδοχος
ή ο Επίτροπος, για τις περιπτώσεις ανηλίκων ατόμων με
αναπηρία.
9. «Ειδική Επιτροπή» είναι η ειδική επιτροπή αξιολόγη-
σης διεπιστημονικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην
παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4837/2021.
10. «Φορείς Υλοποίησης» είναι (α) ο Οργανισμός
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(στο εξής «ΟΠΕΚΑ») και (β) η μονοπρόσωπη ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (στο εξής «ΚτΠ»).
Άρθρο 4
Χωρικός και Χρονικός προσδιορισμός
υλοποίησης του Προγράμματος
Η πρώτη φάση του Προγράμματος υλοποιείται στην
Περιφέρεια Αττικής, εκκινεί με την δημοσίευση της παρο
ύσας και η Προσωπική Βοήθεια παρέχεται για δύο (2)
έτη. Η δεύτερη φάση του Προγράμματος υλοποιείται σε
περιοχές εκτός Αττικής και η Προσωπική Βοήθεια παρέ-
χεται για ένα (1) έτος.
Άρθρο 5
Πληροφοριακά συστήματα του Προγράμματος
και προδιαγραφές λειτουργίας τους
1. Για τις ανάγκες του Προγράμματος λειτουργούν στον
ΟΠΕΚΑ τα ακόλουθα πληροφοριακά συστήματα:
α) Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης, το οποίο
υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία του Προγράμ-
ματος και συγκεκριμένα την διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων ένταξης Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα,
την διαδικασία επιλογής τους, την λειτουργία των
Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χα-
ρακτήρα, τις αιτήσεις ένταξης και την λειτουργία του
Μητρώου Προσωπικών Βοηθών, την επιλογή Προσω-
πικού Βοηθού από κάθε Ωφελούμενο, την παρακολού-
θηση και την πιστοποίηση της παροχής Προσωπικής
Βοήθειας καθώς και την καταβολή των αντίστοιχων
αποζημιώσεων.
β) Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Κατάρτι-
σης των Προσωπικών Βοηθών. Το Πληροφοριακό Σύστη-
μα Διαχείρισης της Κατάρτισης των Προσωπικών Βοη-
θών καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης των Προσωπικών
Βοηθών και της βεβαίωσης ολοκλήρωσής της.
Τεύχος B’ 1427/24.03.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14499
2. Στα Πληροφοριακά Συστήματα παρέχεται (α) δικαί-
ωμα πλήρους πρόσβασης στους Φορείς Υλοποίησης και
στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας και (β) δικαίωμα περιο-
ρισμένης πρόσβασης στους Αιτούντες Ωφελούμενους
και στους Εκπροσώπους τους, στους Υποψηφίους Προ-
σωπικούς Βοηθούς, στους εξουσιοδοτημένους υπαλ-
λήλους των Κέντρων Κοινότητας, στους Εργοδότες
κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 12, στα μέλη
των Ειδικών Επιτροπών, υπό τους όρους που ορίζει η
νομοθεσία πε ρί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
3. Τα Πληροφοριακά Συστήματα ακολουθούν κανόνες
και πρότυπα για τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα
με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με
το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και το άρθρο 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγο-
νται στα πληροφοριακά συστήματα της παραγράφου 1
χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τους σκοπούς της
υλοποίησης και της αξιολόγησης του Προγράμματος.
5. Για την εξυπηρέτηση των Αιτούντων Ωφελούμενων
και Υποψηφίων Προσωπικών Βοηθών και μελών των
Ειδικών Επιτροπών διατίθεται υπηρεσία εξυπηρέτησής
τους (helpdesk) για αναφορά, επίλυση προβλημάτων
και παροχή οδηγιών.
6. Τα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα, ιστότοποι
και Μητρώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβα-
σιμότητας που τίθενται στον ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Πλήθος Ωφελούμενων
και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Ο αριθμός των Ωφελούμενων καθορίζεται σε χίλιους
(1. 000) ανά φάση του Προγράμματος.
2. Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα είναι πρό-
σωπα τα οποία:
α) είναι ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών,
β) διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας, από τo Κέντρo Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό
αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67 %, που είναι σε ισχύ
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
γ) έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της
Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του
Προγράμματος. Ως κύρια κατοικία λαμβάνεται υπόψιν η
κατά δήλωση του Αιτούντος πραγματική κατοικία του,
η οποία και θα αποτελέσει τον χώρο αξιολόγησης. Σε
περίπτωση ψευδούς δήλωσης του Αιτούντος, θα απο-
κλείεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 8.
δ) δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισό-
δημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ (€ 60. 000, 00). Ατομικό εισόδημα του Αιτούντος
είναι το συνολικό, πραγματικό φορολογητέο εισόδημα
από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης
προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοι-
νωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των εισοδημάτων
από οποιαδήποτε πηγή που δεν προσμετρώνται στο
φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από την
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του Αιτούντος για
το προηγούμενο της αίτησης του άρθρου 7 έτος και τη
σχετικώς εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού
Προσδιορισμού Φόρου.
3. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρ. 2, πραγμα-
τοποιείται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πλη-
ροφοριών, οι οποίες αντλούνται από τα δεδομένα που
τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
στο Μητρώο Πολιτών και στο Πληροφοριακό Σύστημα
των ΚΕ.Π.Α. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων δεδομένων,
ο Αιτών αναρτά τα έγγραφα που αποδεικνύουν την προ-
ϋπόθεση, τα οποία ελέγχονται από την Γενική Γραμμα-
τεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας (στο εξής «Γενική Γραμματεία»), η οποία και
επιβεβαιώνει στην περίπτωση αυτή, την πλήρωση των
προϋποθέσεων.
4. Πρόσωπο που διαβιεί σε κλειστή δομή, επιτρέπεται
να υποβάλει αίτηση, να αξιολογηθεί και να του απονεμη-
θεί Προσωπική Βοήθεια. Η δυνατότητα να επιλέξει Προ-
σωπικό Βοηθό θα τελεί υπό την αίρεση της μετοίκησης
σε αμιγή κατοικία, η οποία επιβεβαιώνεται με έκθεση των
δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Πρόσωπο που δια-
βιεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν δύναται
να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής Ωφελουμένων
1. Για την επιλογή των Ωφελουμένων εκδίδεται Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Υφυπουργό
που είναι αρμόδιος για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, βάσει της οποίας καλούνται οι ενδιαφε-
ρόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Στην πρό-
σκληση περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης και
του Ερωτηματολογίου που τη συνοδεύει, τρόπος ανα-
κοίνωσης αποτελεσμάτων και κάθε άλλη αναγκαία δι-
ευκρίνιση.
2. Η Αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης, από τον ίδιο
τον Αιτούντα Ωφελούμενο, εάν είναι ενήλικος και δεν
τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. Εάν ο Αιτών είναι
ανήλικος, η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς από
οποιονδήποτε έχει την επιμέλεια αυτού ή από Ανάδοχο
αυτού. Εάν ο Αιτών τελεί σε δικαστική συμπαράσταση,
η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς από τον Δικαστικό
Συμπαραστάτη. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί
να υποβληθεί και από υπάλληλο Κέντρου Κοινότητας
ύστερα από προφορική εξουσιοδότηση και καθ’ υπαγό-
ρευση των προαναφερόμενων προσώπων. Υπόδειγμα
της Αίτησης και του Ερωτηματολογίου που την συνο-
δεύει παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Με
την υποβολή της αίτησης, αντλείται διαλειτουργικώς η
ισχύουσα Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης
Αναπηρίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.
14500 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1427/24.03.2022
Π. Α.), άλλως συνυποβάλλεται από τον Αιτούντα. Στην
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Εκπρόσωπο,
συνυποβάλλεται το δικαιολογητικό που αποδεικνύει την
σχέση αυτή.
3. Η οριστική υποβολή της Αίτησης και του Ερω-
τηματολογίου επέχει (α) θέση Υπεύθυνης Δήλωσης
κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ως
προς την ακρίβεια των στοιχείων που υποβλήθηκαν
και (β) θέση δήλωσης συναίνεσης του αιτούντος προ-
σώπου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την τυχόν διενέργεια κατ’ οίκον επι-
σκέψεων από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επι-
θεώρησης και Ελέγχων του ΟΠΕΚΑ, προς τον σκοπό
ελέγχου και εποπτείας της παρεχόμενης Προσωπικής
Βοήθειας.
4. Οι Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι αξιολογούνται από τις
Ειδικές Επιτροπές κατά την σειρά που ορίζεται στις επό-
μενες παραγράφους. Οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται
με την συμπλήρωση 1. 000 Ωφελουμένων ανά φάση
υλοποίησης.
5. Οι Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι αξιολογούνται τηρου-
μένης τις ακόλουθης ποσόστωσης:
α) εξήντα τοις εκατό (60 %) άτομα με κινητική ανα-
πηρία.
β) τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) άτομα με νοητική
ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία
γ) πέντε τοις εκατό (5 %) άτομα με αισθητηριακή ανα-
πηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί).
6. Η υπαγωγή κάθε Αιτούντα στις κατηγορίες της παρ.
5 θα γίνεται σύμφωνα με την δηλωθείσα από τον Αιτού-
ντα ως κύρια αναπηρία του. Η δήλωση αυτή θα πρέπει
να αντιστοιχεί στα πιστοποιούμενα στην γνωμάτευση
αναπηρίας. Η αντιστοιχία αυτή θα επιβεβαιώνεται από
τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης. Σε περίπτωση ουσι-
ωδώς ψευδούς δήλωσης του αιτούντος, θα αποκλείεται
από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
5 του άρθρου 8.
7. Η επιλογή των Αξιολογούμενων θα γίνει από αλ-
γόριθμο που θα διασφαλίζει την ανωνυμοποίηση των
αιτήσεων και την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.
Άρθρο 8
Όργανο και διαδικασία αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση της ανάγκης των Επιλέξιμων Ωφε-
λούμενων για Προσωπικό Βοηθό γίνεται από την οικεία
Ειδική Επιτροπή στον χώρο διαμονής του, κατόπιν επα-
λήθευσης της ταυτότητάς του.
2. Σε περίπτωση που ο Αιτών διαθέτει Εκπρόσωπο/
ους, παρίσταται υποχρεωτικώς στην διαδικασία της αξι-
ολόγησης τουλάχιστον ένας από αυτούς. Είναι επιτρεπτή
η παρουσία διερμηνέα νοηματικής ή άλλης γλώσσας,
φυσικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το επιθυμεί ο
Αιτών και με δική του ευθύνη.
3. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:
(α) συνέντευξη με τον Αξιολογούμενο και τυχόν παρι-
στάμενους Εκπροσώπους του σχετικά με την αναπηρία
του, τη διάρθρωση της καθημερινότητάς του και γενικώς
των ατομικών συνθηκών ζωής του.
(β) αξιολόγηση λειτουργικότητας του άρθρου 9.
4. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την κατάταξη του
Αξιολογούμενου σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες,
σύμφωνα με την ανάγκη του για Προσωπική Βοήθεια:
(α) καμία ανάγκη, που αντιστοιχεί σε μηδέν πόντους,
(β) περιστασιακή -μη καθημερινή ανάγκη, που αντι-
στοιχεί σε μηδέν πόντους,
(γ) πολύ μικρή ανάγκη, που αντιστοιχεί σε μηδέν πό-
ντους,
(δ) μικρή ανάγκη, που αντιστοιχεί σε έναν πόντο,
(ε) μέτρια ανάγκη, που αντιστοιχεί σε δύο πόντους,
(στ) μεγάλη ανάγκη, που αντιστοιχεί σε τρεις πόντους,
(ζ) απόλυτη και διαρκής εξάρτηση, που αντιστοιχεί σε
τέσσερις πόντους.
5. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής κατατάσσουν τον
αιτούντα ως «Μη επιλέξιμο» εφόσον κρίνουν ότι έχει
προβεί σε ψευδή δήλωση στην Αίτηση ή στο Ερωτημα-
τολόγιο για σημαντικό ζήτημα, ή ότι ο εμφανιζόμενος
ως Αιτών δεν ταυτοποιείται. Η κατάταξη σε αυτήν την
κατηγορία αντιστοιχεί σε μηδέν πόντους.
6. Το κάθε μέλος της Ειδικής Επιτροπής κατατάσσει
τον Επιλέξιμο Ωφελούμενο σε μία από τις κατηγορίες
των παρ. 4 και 5, κατά την επιστημονική και προσωπική
του κρίση, συνεκτιμώντας ελεύθερα:
(α) τα στοιχεία της Αίτησης και του Ερωτηματολογίου,
(β) την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης
Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α.,
(γ) την αξιολόγηση λειτουργικότητας του άρθρου 9,
(δ) τα λεκτικά και μη λεκτικά δεδομένα που προκύ-
πτουν από την συνέντευξη με τον αιτούντα και τους
τυχόν παριστάμενους Εκπροσώπους του και την παρα-
τήρησή του περιβάλλοντός του.
7. Η τελική κατάταξη του Αξιολογούμενου προκύπτει
ως μέσος όρος της καταχώρισης κάθε μέλους της Ειδικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τους πόντους που αναφέρο-
νται στις παρ. 4 και 5, στρογγυλοποιούμενος σε ακέραιο
αριθμό.
8. Κάθε μέλος της Ειδικής Επιτροπής κατατάσσει τον
αιτούντα και σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) δύναται να καθοδηγεί ο ίδιος τον Προσωπικό Βο-
ηθό του,
(β) δεν δύναται να καθοδηγεί ο ίδιος τον Προσωπικό
Βοηθό του.
Για τις σκοπούς του Προγράμματος, η κατάταξη του
αιτούντος στις κατηγορίες α’ και β’ είναι η πλειοψηφούσα
μεταξύ των μελών.
Άρθρο 9
Αξιολόγηση Λειτουργικότητας
1. Κατά την κατ’ οίκον επίσκεψη πραγματοποιείται
συνέντευξη του Αξιολογούμενου από τα μέλη της Ει-
δικής Επιτροπής με τη χρήση του Προγράμματος Αξι-
ολόγησης της Αναπηρίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (World Health Organization Disability assessment
Schedule- WHODAS 2. 0). Οι αξιολογητές συμπληρώ-
νουν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο το ειδικό
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης WH ODAS 2. 0., που παρα-
τίθεται στο Παράρτημα Ι Ι και το οποίο στηρίζεται στην
αυτοαξιολόγηση υπό την καθοδήγηση των αξιολογητών
εφόσον χρειαστεί.
Τεύχος B’ 1427/24.03.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14501
2. Το WHODAS 2. 0 αποδίδει το επίπεδο λειτουργικό-
τητας σε έξι τομείς της ζωής:
α) Γνωσιακή Λειτουργία – κατανόηση και επικοινωνία,
β) Κινητικότητα – κίνηση και ευκολία στη μετακίνηση,
γ) Αυτοφροντίδα – φροντίδα ατομικής υγιεινής, ντύσι-
μο, φαγητό και ανεξάρτητη διαμονή,
δ) Συναναστροφές/Κοινωνικές επαφές – αλληλεπίδρα-
ση με άλλα άτομα,
ε) Δραστηριότητες ζωής – οικιακές ευθύνες, ελεύθερος
χρόνος, εργασία και σχολείο,
στ) Συμμετοχή – ένταξη στις δραστηριότητες της κοι-
νότητας, συμμετοχή στην κοινωνία.
Άρθρο 10
Κατανομή Προσωπικής Βοήθειας
στους Ωφελούμενους
1. Ο μηνιαίος προϋπολογισμός που προβλέπεται για
το σύνολο των αμοιβών των Προσωπικών Βοηθών, κα-
τανέμεται μεταξύ των Ωφελουμένων ως εξής:
(α) στους Ωφελούμενους που κατατάγηκαν στην περ.
δ’ της παρ. 4 του άρθρου 8, αντιστοιχεί μηνιαίως ποσό
ύψους Χ
(β) στους Ωφελούμενους που κατατάγηκαν στην περ.
ε’ της παρ. 4 του άρθρου 8, αντιστοιχεί μηνιαίως ποσό
ύψους 2 Χ
(γ) στους Ωφελούμενους που κατατάγηκαν στην περ.
στ’ της παρ. 4 του άρθρου 8, αντιστοιχεί μηνιαίως ποσό
ύψους 4 Χ
(δ) στους Ωφελούμενους που κατατάγηκαν στην περ.
ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 8, αντιστοιχεί μηνιαίως ποσό
ύψους 8Χ
όπου το Χ προκύπτει από την ακόλουθη εξίσωση:
(ΑxX) + (2 x Bx X) + (4 x ΓxX) + (8 x ΔxX) = Ψ
όπου:
Α: το πλήθος των Ωφελουμένων που κατατάγηκαν
στην περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 8
Β: το πλήθος των Ωφελουμένων που κατατάγηκαν
στην περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 8
Γ: το πλήθος των Ωφελουμένων που κατατάγηκαν στην
περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 8
Δ: το πλήθος των Ωφελουμένων που κατατάγηκαν
στην περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 8
Ψ: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός που προβλέπεται για
το σύνολο των καταβολών της παρ. 10 του άρθρου 14.
2. Οι ώρες που απονέμονται μηνιαίως σε κάθε Ωφελού-
μενο, προκύπτουν ως πηλίκο του ποσού που κατανέμε-
ται ανά Ωφελούμενο σύμφωνα με την παρ. 1 προς την
ωριαία αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 14.
3. Με απόφαση του Τμήματος Ελέγχου και Διαχείρισης
Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Αναπηρικών
Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ, η οποία βασίζεται (α) στην
απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, (β) στην κατανομή της
παρ. 1 και (γ) στον υπολογισμό της παρ. 2 και η οποία
παράγεται αυτοματοποιημένα απονέμονται ή μη στον
κάθε Αξιολογούμενο συγκεκριμένες ώρες ανά μήνα για
την αξιοποίησή του για την λήψη Προσωπικής Βοήθειας.
4. Σε περίπτωση κατάταξης του Αξιολογούμενου στην
κατηγορία β’ της παρ. 8 του άρθρου 8, η Προσωπική
Βοήθεια παρέχεται σε αυτόν υπό την προϋπόθεση ότι
έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, άλλως η αίτηση
απορρίπτεται. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται σε
περίπτωση ανηλίκου Αξιολογούμενου.
5. Κατά της απόφασης της παρ. 3 επιτρέπεται η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής κατά τα οριζόμενα στην παρ.
5 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).
Άρθρο 11
Επιλογή Προσωπικών Βοηθών
1. Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης της παρ. 3
του άρθρου 10, οι Ωφελούμενοι ή οι κατά περίπτωση
Εκπρόσωποί τους αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο
Προσωπικών Βοηθών του άρθρου 12, για το σκοπό ανα-
ζήτησης, επικοινωνίας και επιλογής ενός ή περισσότε-
ρων Προσωπικών Βοηθών, για τις πάγιες και έκτακτες
ανάγκες τους.
2. Ο Ωφελούμενος επιλέγει μεταξύ είτε (α) ωριαίας
Προσωπικής Βοήθειας από έναν ή περισσότερους Προ-
σωπικούς Βοηθούς και κατανέμει ελεύθερα σε αυτούς τις
ώρες Προσωπικής Βοήθειας που του έχουν διατεθεί, είτε
(β) Προσωπικής Βοήθειας από έναν Προσωπικό Βοηθό,
που παρέχεται σε καθεστώς συνοίκησης.
3. Η παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συ-
νοίκησης προϋποθέτει ότι το ποσό που έχει απονεμηθεί
μηνιαίως στον Ωφελούμενο με την απόφαση της παρ. 3
του άρθρου 10 είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα
της μηνιαίας αποζημίωσης και της οικονομικής ενίσχυ-
σης της παρ. 4 του άρθρου 14. Το υπερβάλλον ποσό
θεωρείται μη αναλωθέν κατά την έννοια της παρ. 8 του
άρθρου 14.
4. Δεν επιτρέπεται η παροχή Προσωπικής Βοήθειας
από πρόσωπο που συνδέεται με τον Ωφελούμενο με
σχέση γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένεια α’ ή β’
βαθμού. Δεν επιτρέπεται η παροχή Προσωπικής Βοή-
θειας από σύνοικο του Ωφελούμενου, εκτός αν παρέχει
Προσωπική Βοήθεια υπό καθεστώς συνοίκησης, κατά
την έννοια της παρ. 2. Ο έλεγχος της προϋπόθεσης αυτής
πραγματοποιείται με διασταύρωση με τα δεδομένα που
τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
στο Μητρώο Πολιτών και στο Πληροφοριακό Σύστημα
Υποστήριξης.
Άρθρο 12
Μητρώο Προσωπικών Βοηθών –
όροι και προϋποθέσεις εγγραφής
1. Η Γενική Γραμματεία τηρεί ηλεκτρονικό Μητρώο
Προσωπικών Βοηθών (στο εξής «Μητρώο»). Το Μητρώο
εντάσσεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης.
2. Στο Μητρώο προεγγράφονται οι Υποψήφιοι Προ-
σωπικοί Βοηθοί με αίτησή τους, κατόπιν Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Γενική Γραμματεία
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώ-
χειας, βάσει της οποίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Στην πρόσκληση πε-
ριλαμβάνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οδηγίες
συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης και κάθε άλλη
αναγκαία διευκρίνιση.
Η οριστική εγγραφή στο Μητρώο γίνεται από το Τμήμα
Ατόμων με Αναπηρία, της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατό-
14502 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1427/24.03.2022
μων με Αναπηρία, της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
επόμενων παραγράφων.
3. Η οριστική εγγραφή στο Μητρώο γίνεται εφόσον
στο πρόσωπο του Υποψηφίου Προσωπικού Βοηθού
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι τουλάχιστον 18 ετών και όχι μεγαλύτερος των
67 ετών,
β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: αα) εγκλή-
ματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκ-
μετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, και τα εγκλήματα
σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360 Α
του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), ββ) εγκλήματα
του ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της εν-
δοοικογενειακής βίας, γγ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα
με το άρθρο 323 Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019)
και τον ν. 4251/2014 (Α’ 80), δδ) εμπορία ναρκωτικών
σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εε) τα εγκλήματα
των άρθρων 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού
Κώδικα (ν. 4619/2019, στστ) τα εγκλήματα των άρθρων
300 και 301 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019). Η απα-
γόρευση εκτείνεται και στις περιπτώσεις που εκκρεμεί
ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδι-
κη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί
αμετάκλητη,
γ) Εάν πρόκειται για πολίτη χώρας εκτός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει
το δικαίωμα να εργασθεί,
δ) έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας,
ε) έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρ-
τισης της παρ. 1 του άρθρου 13,
στ) διαθέτει πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ της υπό
στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργικής
απόφασης,
ζ) διαθέτει βεβαίωση ψυχιάτρου περί της καλής ψυ-
χικής υγείας του,
η) δεν έχει διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο λόγω
παράβασης των υποχρεώσεών του.
4. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παραγράφου
3, πραγματοποιείται και με ηλεκτρονική διασταύρωση
με τα δεδομένα που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων και το Πληροφοριακό Σύστημα Δια-
χείρισης της Κατάρτισης των Προσωπικών Βοηθών.
5. Για την παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε Ωφελού-
μενους για τους οποίους έχει κριθεί ότι δεν δύνανται να
καθοδηγούν τον Προσωπικό Βοηθό τους οι ίδιοι, απαι-
τείται ο Προσωπικός Βοηθός να διαθέτει είτε (α) τίτλο
σπουδών ή κατάρτιση σχετική με ιατρικές, παραϊατρικές
και κοινωνικές επιστήμες ή σχετική με την αναπηρία, είτε
(β) προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή
υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία τουλάχιστον ενός
έτους.
6. Για την εγγραφή στο Μητρώο ο Υποψήφιος Προσω-
πικός Βοηθός υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Υποστήριξης του άρθρου 5 τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 (Α’ 178) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.
β) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
γ) Επί πολιτών χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση τεκμηριώνουν
ότι βρίσκεται νόμιμα στη Χώρα και έχει το δικαίωμα να
εργαστεί.
δ) Απόσπασμα ποινικού Μητρώου τύπου Α’. Επί αλλο-
δαπών απαιτείται απόσπασμα ποινικού Μητρώου που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής
του ενδιαφερόμενου και επιπλέον απόσπασμα ποινικού
Μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 178) απευθυ-
νόμενη στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχεια ς με το ακόλουθο περι-
εχόμενο: «δεν εκκρεμεί εις βάρος μου μήνυση ή έγκλη-
ση ενώπιον αρμόδιας αρχής ούτε έχω καταδικαστεί
με οριστική ή τελεσίδικη απόφαση για αα) εγκλήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλ-
λευσης της γενετήσιας ζωής, και τα εγκλήματα σχετικά
με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360 Α του Ποι-
νικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), ββ) εγκλήματα του
ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικο-
γενειακής βίας, γγ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το
άρθρο 323 Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) και τον
ν. 4251/2014 (Α’ 80), δδ) εμπορία ναρκωτικών σύμφωνα
με τον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εε) τα εγκλήματα των άρ-
θρων 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα
(ν. 4619/2019, στστ) τα εγκλήματα των άρθρων 300 και
301 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019)».
στ) Επί αλλοδαπού, υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει
επαρκώς την ελληνική γλώσσα και τυχόν πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας.
7. Η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται:
α) Με αίτηση του εγγεγραμμένου οποτεδήποτε.
β) Αν έχει εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
της παρ. 3,
γ) Λόγω παράβασης των υποχρεώσεων του εγγε-
γραμμένου και μετά από τήρηση της διαδικασίας του
άρθρου 15.
8. Στο Μητρώο δύναται να εγγραφούν και φυσικά
πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης
εργασίας σε νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις
που παρέχουν υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήρι-
ξης ευάλωτων ομάδων, όπως ενδεικτικώς υπηρεσίες
προσωπικού βοηθού, συνοδού ή φροντιστή (στο εξής
«Εργοδότης»). Στις περιπτώσεις αυτές ο Υποψήφιος Προ-
σωπικός Βοηθός καταχωρεί τα στοιχεία ταυτοποίησης
του Εργοδότη του και ο Εργοδότης επιβεβαιώνει την
σχέση και τα στοιχεία του.
9. Για την εφαρμογή της παρ. 8 πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις των παρ. 1 έως και 7 στο πρόσωπο του Υπο-
ψήφιου Προσωπικού Βοηθού και επιπλέον απαιτείται ο
Εργοδότης διά του νομίμου εκπροσώπου να υποβάλει:
α) αίτηση,
β) Αποδεικτικό ότι απασχολεί με καθεστώς εξαρτη-
μένης εργασίας τους εργαζομένους τους που είναι εγ-
γεγραμμένοι στο Μητρώο. Ως αποδεικτικό θεωρείται
η σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από το σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ.
Τεύχος B’ 1427/24.03.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14503
γ) Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές στο Δημόσιο
και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ).
δ) Τα δικαιολογητικά δ’ και ε’ της παρ. 6 στο πρόσωπο
του νομίμου εκπροσώπου του Εργοδότη.
10. Εφόσον το περιεχόμενο των στοιχείων των δικαι-
ολογητικών της περ. β’ και γ’ της παρ. 9 αποδεικνύονται
με διασύνδεση με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, η
υποβολή των δικαιολογητικών παραλείπεται.
11. Οι Προσωπικοί Βοηθοί δηλώνουν κατ’ ελάχιστο:
α) τις κατηγορίες αναπηρίας για τις οποίες προτίθενται
να παρέχουν Προσωπική Βοήθεια,
β) εάν προτίθενται να παρέχουν Προσωπική Βοήθεια
υπό καθεστώς συνοίκησης κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 11,
γ) τον Δήμο κατοικίας τους,
δ) φύλο,
ε) ηλικία,
στ) τις γλώσσες που χρησιμοποιούν ευχερώς, συμπε-
ριλαμβανομένης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και
της γραφής Braille,
ζ) προσωπικά ενδιαφέροντα.
12. Οι Προσωπικοί Βοηθοί δύναται να δηλώνουν πι-
στοποιημένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία
της εκπαίδευσής καθώς και να αναρτούν τυχόν συστα-
τικές επιστολές.
Άρθρο 13
Πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης
Υποψήφιων Προσωπικών Βοηθών
1. Προκειμένου οι Υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί να
εγγραφούν οριστικώς στο Μητρώο, πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης, το
οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) ζητήματα του θεσμικού πλαισίου Προσωπικής Βο-
ήθειας,
β) δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,
γ) βασικά στοιχεία της αναπηρίας και τρόποι υποστή-
ριξης ανά τύπο αναπηρίας.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ασύγχρονα μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Κατάρτι-
σης των Προσωπικών Βοηθών.
2. Για την εκπαίδευση των Αποδεκτών και των Εκπρο-
σώπων τους παρέχεται δημοσίως ενημερωτικό υλικό
στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης.
Άρθρο 14
Όροι παροχής Προσωπικής Βοήθειας
1. Ο Αποδέκτης ή κατά περίπτωση ο Εκπρόσωπός
του, συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Δικαιούχο
Προσωπικό Βοηθό ή στην περίπτωση της παρ. 8 του
άρθρου 12 με τον Εργοδότη, για την αμοιβαία υπαγω-
γή τους στο Πρόγραμμα, βάσει Υποδείγματος που πα-
ρέχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης. Ο
Δικαιούχος Προσωπικός Βοηθός ή στην περίπτωση της
παρ. 8 του άρθρου 12 ο Εργοδότης υποχρεούται να το
αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης
και να δηλώσει τα γενικά στοιχεία της συμφωνίας τους.
Ο Αποδέκτης ή κατά περίπτωση ο Εκπρόσωπός του υπο-
χρεούται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά. Αμφότεροι
δηλώνουν υπευθύνως κατά την έννοια του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 ότι δεν τελούν μεταξύ τους σε σχέση
γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένειας α’ ή β’ βαθμού.
Ειδικώς στην περίπτωση παροχής ωριαίας Προσωπικής
Βοήθειας, αμφότεροι δηλώνουν υπευθύνως κατά την
έννοια του – άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι
σύνοικοι.
2. Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να υπαναχωρήσει
αζημίως, ενημερώνοντας τουλάχιστον δέκα ημέρες πρω-
τύτερα το άλλο μέρος με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο.
Η υπαναχώρηση και η ημερομηνία λύσης της συμφωνίας
υποβάλλεται αμελλητί και εντός του μήνα υπαναχώρη-
σης από το πρόσωπο που υπαναχωρεί ή οποτεδήποτε
από το άλλο μέρος στον ΟΠΕΚΑ μέσω του Πληροφορι-
ακού Σύστημα Υποστήριξης. Η μη τήρηση των προθε-
σμιών αυτών από μέρους του Δικαιούχου Προσωπικού
Βοηθού επιφέρει την διαγραφή του από το Μητρώο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
3. Στην περίπτωση ωριαίας παροχής Προσωπικής Βοή-
θειας, αυτή δύναται να παρέχεται έως 8 ώρες ημερησίως
και έως 40 ώρες εβδομαδιαίως ανά Δικαιούχο Προσωπι-
κό Βοηθό. Ο κάθε Δικαιούχος Προσωπικός Βοηθός δικαι-
ούται έως οχτώ ημέρες ανά μήνα να απέχει από παροχή
Προσωπικής Βοήθειας. Η αποζημίωσή του Δικαιούχου
Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε έξι ευρώ μικτά ανά
πραγματική ώρα Προσωπικής Βοήθειας.
4. Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε
καθεστώς συνοίκησης, ο κάθε Δικαιούχος Προσωπικός
Βοηθός δικαιούται να απέχει από την παροχή Προσω-
πικής Βοήθειας έως μία ημέρα ανάπαυσης ανά πλήρη
εβδομάδα. Η αποζημίωσή του Δικαιούχου Προσωπικού
Βοηθού ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ μικτά μηνιαίως
(€ 1. 200) και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης. Ο
Αποδέκτης δικαιούται οικονομική ενίσχυση διακοσίων
πενήντα ευρώ (€ 250) μηνιαίως και οφείλει να παρέχει
στον Προσωπικό Βοηθό του δικό του επιπλωμένο δω-
μάτιο και διατροφή.
5. Ο Δικαιούχος Προσωπικός Βοηθός οφείλει να κα-
ταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης τις
ημέρες και σε περίπτωση ωριαίας παροχής Προσωπικής
Βοήθειας και τις συγκεκριμένες ώρες παροχής Προσωπι-
κής Βοήθειας κάθε εβδομάδας που διανύθηκε, έως την
Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας. Ο Αποδέκτης ή κατά
περίπτωση ο Εκπρόσωπός του οφείλει να επιβεβαιώνει
τα δεδομένα αυτά έως την ακόλουθη Κυριακή.
6. Δεν θα γίνονται αποδεκτές επιβεβαιώσεις κατά το
μέρος που υπερβαίνουν (α) το ποσό που έχει απονεμηθεί
μηνιαίως στον Αποδέκτη και (β) τα όρια που θέτουν οι
παράγραφοι 3 και 4.
7. Κεφάλαιο που έχει απονεμηθεί μηνιαίως σε Ωφε-
λούμενο με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 10 και
δεν αναλώνεται, επιστρέφει στο δημόσιο ταμείο για τις
ανάγκες του Προγράμματος.
8. Παροχή Προσωπικής Βοήθειας που αντιστοιχεί σε
ποσό μεγαλύτερο του ποσού που έχει απονεμηθεί στον
Αποδέκτη ή υπερβαίνει τα όρια που θέτουν οι παρ. 3 και
4, ή παροχή υπηρεσίας ή έργου με περιεχόμενο άλλο
από το περιγραφόμενο στο άρθρο 2, επαφίεται σε συμ-
14504 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1427/24.03.2022
φωνία μεταξύ των μερών, τηρουμένων των ισχυόντων
νόμων και αποζημιώνεται από τον Αποδέκτη με ίδιους
πόρους.
9. Σε περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε κα-
θεστώς συνοίκησης, για διάστημα μικρότερο του μήνα,
η αποζημίωση και η οικονομική ενίσχυση της παραγρά-
φου 4 μειώνονται ώστε να αντιστοιχεί αναλογικώς στις
ημέρες παροχής Προσωπικής Βοήθειας.
10. Η καταβολή των χρημάτων γίνεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.
Α. απολογιστικά ανά μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό
πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, του
οποίου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι:
α) για την παροχή Προσωπικής Βοήθειας, ο Δικαιούχος
Προσωπικός Βοηθός και στην περίπτωση της παρ. 8 του
άρθρου 12 ο Εργοδότης.
β) για την οικονομική ενίσχυση της παρ. 4, ο Αποδέ-
κτης ή ο συμβεβλημένος Εκπρόσωπός του.
Για τον σκοπό αυτό, τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν
διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτι-
κού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.
11. Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστή-
ριξης παράγονται αυτοματοποιημένως αναλυτικές κατα-
στάσεις πληρωμής α) Δικαιούχων προσωπικών βοηθών,
β) Αποδεκτών και γ) Εργοδοτών με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,
αριθμό εγκριτικής απόφασης, ΙΒΑΝ, χρονικό διάστημα
πληρωμής (ώρες, ημέρες, μεικτό ποσό, καθαρό ποσό,
κρατήσεις), οι οποίες παράγονται ηλεκτρονικά με τα
στοιχεία που προκύπτουν από (α) τα στοιχεία του ιδι-
ωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Αποδέκτη ή κατά
περίπτωση του Εκπροσώπου του και του Δικαιούχου
Προσωπικού Βοηθού ή κατά περίπτωση του Εργοδότη,
(β) την εγκριτική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
ΟΠΕΚΑ της παρ. 3 του άρθρου 10 και (γ) τα όρια που
τίθενται με την παρούσα.
Παράγονται επίσης συγκεντρωτικές καταστάσεις πλη-
ρωμής όλων των ανωτέρω με το συνολικό ποσό των
αποζημιώσεων των Δικαιούχων Προσωπικών Βοηθών,
των Εργοδοτών και των Αποδεκτών. Οι καταστάσεις αυ-
τές, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της
Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών
Ενισχύσεων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανα-
πηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων ή
τους νόμιμους αναπληρωτές τους, αντίστοιχα και απο-
στέλλονται μαζί με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
για την υποπερίπτωση των Εργοδοτών, στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν ελέγ-
χου των ανωτέρω καταστάσεων, εκκαθαρίζει τη δαπάνη
και εκδίδει τα αντίστοιχα Χρηματικά Εντάλματα.
12. Στις περιπτώσεις που ο Αποδέκτης ή κατά περίπτω-
ση ο Εκπρόσωπός του, συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό
με τον Δικαιούχο Προσωπικό Βοηθό σύμφωνα με τις
παρ. 3 και 4, ο ΟΠΕΚΑ κατ αβάλει τις αποζημιώσεις των
παραγράφων αυτών, εφαρμοζόμενων αναλογικώς της
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 20 και του άρθρου 21 του
ν. 3863/2010. Για τους σκοπούς αναλογικής εφαρμογής
και μόνο για αυτήν, ως εργοδότης νοείται ο ΟΠΕΚΑ και
ως ασφαλισμένος νοείται ο Δικαιούχος Προσωπικός Βο-
ηθός. Οι αποζημιώσεις αυτές δεν κατάσχονται εις χείρας
του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν
γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα
των Ο.Τ. Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
13. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 4 καταβάλλεται
από τον ΟΠΕΚΑ, νοείται ως προνοιακή παροχή σε χρήμα
σε άτομα με αναπηρία κατά την έννοια του ν. 4520/2018
και εφαρμόζεται το άρθρο 81 του ν. 4611/2019.
14. Όταν ο Αποδέκτης ή κατά περίπτωση ο Εκπρόσω-
πός του συμβάλλεται με Εργοδότη, ο Εργοδότης εκδίδει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον ΟΠΕΚΑ.
15. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να καλύπτει με ίδιους
πόρους (α) τυχόν έξοδα μετακίνησης κατά την διάρκεια
της παροχής Προσωπικής Βοήθειας και (β) σε περίπτωση
ταξιδιού, έξοδα διαμονής και διατροφής του Προσωπι-
κού Βοηθού του.
Άρθρο 15
Έλεγχος, εποπτεία και κυρώσεις
1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας ελέγχει και εποπτεύει την
τήρηση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων στο Μη-
τρώο και, επί παράβασης αυτών, επιβάλλει την κύρωση
της προσωρινής ή της οριστικής, κατά περίπτωση, δια-
γραφής από το Μητρώο.
2. Οι Αποδέκτες, οι Εκπρόσωποί τους και οι Δικαιού-
χοι Προσωπικοί Βοηθοί δύνανται να αποστέλλουν στη
Γενική Γραμματεία παράπονα σχετιζόμενα με τη συμπε-
ριφορά και την εν γένει σχέση με τον αντισυμβαλλόμενό
τους, με τη μορφή Δελτίου Υποβολής Παραπόνων που
διατίθεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης. Σε
περίπτωση που υπάρξει υπόνοια ή γίνει κάποια καταγγε-
λία για τέλεση ποινικού αδικήματος, διαβιβάζει τα στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
3. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας αξιολογεί τα παράπονα
των Αποδεκτών, τα οποία κατατίθενται εγγράφως από
τον ίδιο τον Αποδέκτη ή νόμιμο εκπρόσωπό του, καθώς
και πληροφορίες που περιέρχονται στην αντίληψή του
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μετά από προηγούμενη
ακρόαση του ενδιαφερομένου, δύναται να επιβάλει την
κύρωση της προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής από
το Μητρώο και ως εκ τούτου παύει το δικαίωμα συμ-
μετοχής του στο Πρόγραμμα και επέρχεται η λύση της
συμβατικής σχέσης μεταξύ αυτού και του Αποδέκτη. Η
οριστική διαγραφή από το Μητρώο επιβάλλεται σε περι-
πτώσεις σοβαρών παραβάσεων των υποχρεώσεων του
Προσωπικού Βοηθού, στις οποίες συγκαταλέγονται, ιδί-
ως, η παρατεταμένη αδικαιολόγητη αποχή από τα καθή-
κοντά του, κάθε σοβαρή προσβολή της προσωπικότητας
του Αποδέκτη και γενικά κάθε πράξη ή παράλειψη που
δηλώνει έλλειψη του ήθους, που είναι αναγκαίο για την
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
4. Οι Αποδέκτες, οι Εκπρόσωποί τους καθώς και οι
Δικαιούχοι Προσωπικοί Βοηθοί υποχρεούνται να απο-
Τεύχος B’ 1427/24.03.2022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14505
δέχονται και να διευκολύνουν επιτόπιους ελέγχους στο
χώρο παροχής Προσωπικής Βοήθειας από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του ΟΠΕΚΑ και της Γενικής Γραμμα-
τείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης με
οποιονδήποτε τρόπο του ελεγκτικού έργ ου, η οποία
καταγράφεται λεπτομερώς σε σχετικό πόρισμα των
ελεγκτικών οργάνων, επιβάλλεται, κατά περίπτωση
στον μεν Ωφελούμενο η κύρωση της διακοπής λή-
ψης παροχής Προσωπικής Βοήθειας, στον δε Προσω-
πικό Βοηθό η κύρωση της οριστικής διαγραφής από
το Μητρώο.
Άρθρο 16
Κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος
1. Προκειμένου να διερευνηθούν τα αποτελέσματα της
υλοποίησης του Προγράμματος ιδίως ως προς: α) την
κάλυψη της ανάγκης υποστήριξης των Ωφελούμενων
στην καθημερινότητά τους ανά ηλικιακή ομάδα, είδος
αναπηρίας, καθεστώς απασχόλησης, τύπο νοικοκυριού
κ. α., β) την -σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάστα-
ση- ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους, συμμετο-
χή τους στην κοινωνία και βελτίωση της ποιότητάς ζωής
τους, γ) την καταλληλότητα των Προσωπικών Βοηθών,
δ) τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Υπο-
στήριξης και ε) τον εν γένει μηχανισμό λειτουργίας του
προγράμματος, οι Ωφελούμενοι, οι Εκπρόσωποί τους και
οι Προσωπικοί Βοηθοί, συμπληρώνουν υποχρεωτικώς
ερωτηματολόγια αξιολόγησης του Προγράμματος. Τα
ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν δομημένες ερωτήσεις
επί της συνολικής λειτουργίας του Προγράμματος και
είναι διαθέσιμα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Υποστήριξης. Επιπλέον, οι Ωφελούμενοι συμπληρώνουν
υποχρεωτικώς το εργαλείο αξιολόγησης λειτουργικότη-
τας του άρθρου 9.
2. Για τον ίδιο σκοπό, αναζητούνται στατιστικά σημα-
ντικοί συσχετισμοί μεταξύ δεδομένων που συγκεντρώ-
θηκαν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.
3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκεντρώνει τα ανωτέ-
ρω στοιχεία στο πλαίσιο υποβολής της έκθεσης αξιο-
λόγησης αποτελεσμάτων της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4837/2021 για την αξιοποίηση συμπερασμάτων ενόψει
της καθολικής εφαρμογής του Προσωπικού Βοηθού για
άτομα με αναπηρία σε όλη τη Χώρα.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος.
Η παρούσα αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.