Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

Του Σωματείου που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα (Πειραιώς αρ. 4) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ»

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ, με έδρα την Αθήνα, Πειραιώς αρ. 4., το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με

τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της εν γένει νομοθεσίας, που αφορά στα Σωματεία (Ν. 281/1914 κλπ) Το Σωματείο τηρεί στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ» και στο μέσον απεικόνιση του ήλιου της Βεργίνας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1. Η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και γενικότερα η προάσπιση των πάσης φύσεως συμφερόντων και δικαιωμάτων των τυφλών μικροπωλητών και των μελών του σωματείου ανεξαρτήτου επαγγέλματος και απασχόλησης.

2. Η ίδρυση αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως των μελών με χρηματικά βοηθήματα και δάνεια, τα οποία θα χορηγούνται σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.