Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

ΑΡΘΡΟ 4 του ισχύοντος καταστατικού

Ως τακτικά μέλη στο Σωματείο θα εγγράφονται: Όλοι οι τυφλοί Ελληνικής υπηκοότητας, εφόσον πληρούν τους κατωτέρω όρους:

1) Τα άτομα που αιτούνται να γίνουν μέλη του Σωματείου να λαμβάνουν το επίδομα τυφλότητας από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας , να είναι δηλαδή εγγεγραμμένα στο Μητρώο τυφλών και να διαθέτουν τον Ειδικό αριθμό τυφλότητας.

2) Τα άτομα που αιτούνται να γίνουν μέλη του Σωματείου δεν θα πρέπει να είναι μέλη άλλου παρεμφερούς ή ομοειδούς Σωματείου ή γενικότερα κάποιου Σωματείου με το ίδιο αντικείμενο.

3) Τα άτομα που αιτούνται να γίνουν μέλη δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 80 έτη της ηλικίας τους.

4) Τα μέλη άλλου ομοειδούς Σωματείου που διαλύθηκε για τα οποία μέλη δεν θα ισχύει ο περιορισμός του ενός μηνός, ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 30 και η εγγραφή τους δεν θα περιορίζεται από όριο ηλικίας, ως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία του Σωματείου είναι τα εξής:

-Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος -Αποδεικτικό έγγραφο όπου θα αναγράφεται ο Ειδικός αριθμός τυφλότητάς του. -Λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας για τη διεύθυνση κατοικίας του (εφόσον πρόκειται για τακτικό μέλος και όχι για επαρχιακό).

-Σε περίπτωση συμμετοχής του σε άλλο ομοειδές ή παρεμφερές Σωματείο, βεβαίωση διαγραφής του από αυτό ή υπεύθυνη δήλωσή του περί μη συμμετοχής του σε άλλο ομοειδές ή παρεμφερές Σωματείο. Το δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο είναι πέντε (5) ευρώ και η μηνιαία συνδρομή δύο (2) ευρώ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2016.

Από την 1/01/2017 η μηνιαία συνδρομή θα ανέλθει στο ένα (1) ευρώ, κατόπιν σχετικής απόφασης που πάρθηκε από την ετήσια τακτική Γενική συνέλευση του Σωματείου στις 20 Μαρτίου 2016.