Πανελλήνια Ένωση Τυφλών

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

logo

Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Panhellenic Society of Blind People

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375317-8
FAX : 210 3375001

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

514px-Coat_of_arms_of_Greece_svg

ΘΕΜΑ: Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία
μας, αναφορικά με το ως άνω θέμα, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1. Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου ως
άνω νόμου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι
συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).


2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 17 του ν.
4172/2013, πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200)ευρώ προβλέπεται
για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, τα οποία είναι
πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει
γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της
Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την
πιστοποίηση αναπηρίας. Δε λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική
αναπηρία.


3. Περαιτέρω, με τις ΠΟΛ. 1088/2015 και 1041/2016 Αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων¸ όπως ισχύουν, καθορίστηκαν, μεταξύ
άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται από τους
φορολογούμενους για την πιστοποίηση της αναπηρίας και τη χορήγηση των
ως άνω φορολογικών ελαφρύνσεων/απαλλαγών για τα φορολογικά έτη 2014
και 2015 αντίστοιχα, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι
γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).


Σημειωτέον, στις προαναφερθείσες Αποφάσεις διευκρινίστηκε ότι
προκειμένου να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας, θα πρέπει να
διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά σε αυτές το ποσοστό της
αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να είναι σε ισχύ για το φορολογικό έτος για το οποίο ο
ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.


4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που
κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσώπων με
αναπηρία, παρατηρείται σε εκδοθείσα από τα ΚΕ.Π.Α. γνωμάτευση ότι η
κρίση για τη διάρκεια της αναπηρίας δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του
φορολογικού έτους, ο φορολογούμενος θα τύχει της ανάλογης φορολογικής
ελάφρυνσης ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση, καθόσον από τη
φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός αυτής (της
φορολογικής ελάφρυνσης/απαλλαγής) στους μήνες της χρήσης.

Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γ. Πιτσιλής
Τμήματος ΔιοίκησηςΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)
5. Δ/νση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών – Τμήμα Β’

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πινάκων Α΄, ΣΤ’, Η΄,Ι’, ΙΒ’, ΙΔ’, ΙΣΤ’, ΙΘ’, ΚΑ’, ΚΒ’
2. Ειδικό Νομικό Γραφείο Φορολογίας
3. ΠΟΕ – Δ.Ο.Υ.
4. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
5. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
6. Σύλλογο Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. όλης της Χώρας
7. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης – Λ. Κηφισίας 1 – 11523 ΑΘΗΝΑ
8. Γραφείο κ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Σολωμού 60 και Πατησίων, 104 32, Αθήνα
10. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 163
41, Ηλιούπολη
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, Όθωνος Σταθάτου 37-39, 11145, Αθήνα
12. Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, Όθωνος Σταθάτου 37-39, 11145,
Αθήνα Σχόλιο πλαισίου κειμένουΣχόλιο πλαισίου κειμένου ΑΔΑ: 7Ω6ΣΗ-Υ9Τ
13. Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος,
Πινδάρου 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10671
14. Ένωση Αναπήρων-Θυμάτων Στρατιωτικών Υπαξιωματικών-Οπλιτών Στρατού
Ξηράς-Αέρος-Θαλάσσης Θεσ/κης, Βασ. Ηρακλείου 26, Τ.Κ. 54624
15. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Μισθών και Συντάξεων,
Κάνιγγος 29, 10682, Αθήνα
16. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Αγ. Κωνσταντίνου 8, 102 41, Αθήνα
17. ΟΓΑ – Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70, Αθήνα
18. ΟΑΕΕ, Ακαδημίας 22, 106 71, Αθήνα
19. ΕΤΑΑ, Μάρνη 22, 104 33, Αθήνα
20. ΤΑΥΤΕΚΩ, Πατησίων 54, 106 82, Αθήνα
21. ΝΑΤ, Εθνικής Αντίστασης 1, 185 31, Πειραιάς

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφείο κ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
7. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Γ.Γ.Δ.Ε.
8. Γρ. κ. Δ/ντή Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
9. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμ. Α΄(2 )- Φακ.Τεκ. (1